Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. De vanligaste tvisterna är tvist om pengar, konsumenttvist och tvist inom familjen.

     * De flesta tvistemål är dispositiva. Vilket betyder att parterna kan förlikas, alltså komma överens med       varandra utan att domstolen måste döma i målet. 

     * Indispositiva är i de flesta fall familjemål, till exempel mål om vårdnad om barn, äktenskapsskillnad       och faderskapsmål.


Hur går ett tvistemål till?

Vad kostar ett tvistemål?

Om man inte kommer överens uppstår en tvist.


Tvist om pengar

Du kan vända dig till kronofogden om någon är skyldig dig pengar. Du ansöker då om ett betalningsföreläggande, ansökningsavgift är på 300 kronor (2020). Då kontaktar Kronofogden den person som du anser är skyldig dig pengar.

Kronofogden skicka ärendet vidare till tingsrätten endast om personen har invändningar.

OBS! Om du redan vet att motparten har invändningar, vänder du dig då direkt till tingsrätten med en stämningsansökan.

Det är mycket svårt att företräda sig själv i domstol då det kan uppkomma situationer du inte inte är van vid. Även om du tror du har rätten på din sida så handlar domstolsprocess om att förklara juridik och värdera bevisning.

Om det handlar om mindre än 23 650 kr år 2020, är avgiften 900kr, om det handlar om mer än 23 650 kr är avgiften 2 800 kr.

Viktigt! Rör tvisten ett värde om högst 23 650 kr år 2020 räknas det som förenklat tvistemål. Då får du inte ersättning för ditt ombud även om du vinner och du kan inte heller få finansiering via försäkring eller rättshjälp.


Läs mer…

Väldigt förenklat hur ett tvistemål steg för steg går till:

 1. Förberedelser inför tingsrätten
  Förberedelserna av målet börjar när domstolen godkänt stämningsansökan och stämt motparten.

 2. Muntlig förbredelse
  När stämning har skickats ut ska det hållas muntlig förberedelse i målet. Det skall kartläggas vad parterna är oense om. Yrkande och Invändningar.Ytterligare omständigheter mm.

 3. Tingsrätten ska verka för att förlika parterna
  I samband med mötet på tingsrätten så försöker tingsrätten få parterna att komma överens innan målet tas upp till huvudförhandling (rättegång).

 4. Målet ska avgöras genom huvudförhandling (rättegång)
  Om parterna inte kommer överens går målet till huvudförhandling.
  Under huvudförhandlingen tar man upp den bevisning och de omständigheter som åberopas och yttra sig över det som motparten tar upp. Om man har vittnen ska de förhöras.

 5. Rättegången avslutas
  Domstolen meddelar dom på en gång eller vid ett senare tillfälle.


  Hur mycket en rättegång kostar beror på vilken omfattning och vilken typ av ärende det rör sig om. Har man en hem eller företagsförsäkring kan man få rättsskydd som täcker 75-80% av kostnaderna.  

Mer info om finansiering.  


Din advokat i Kungsbacka, i Göteborg och i Varberg